Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Архива јавних набавки

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.5 – Рачуноводствени (књиговодствени) софтвер

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.15 – Рото и оловне пломбе и жице

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.59 – Услуга замене запорних вентила у подстаницама

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.48 – Контрола техничке исправности УГИ у топланама и котларницама

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.50 – Сервисирање УГИ

 

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.23 – Мердевине за шахте

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.4.-Услуга процене капитала, имовине и обавеза

 

Појашњење: Odgovor br1-2_2_4-.pdf

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.23 – Контрола детектора и система за детекцију гаса, и система за дојаву пожара - поновљени поступак

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.16-Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, ерадикација и постављење репелената

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.56 – Услуге за потребе производње – Сервисирање преструјних вентилаDeveloped by SMDesign