Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Архива јавних набавки

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Услуге контроле електричних инсталација:

 

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.62 – Услуге провајдера за електронске комуникације

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.35 – Услуге техничког обезбеђења пословних објеката у делу видeо надзора

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.34 Партија 1 – Набавка приручне апотеке

ЈНДм-1/2018 – Фитинг УГРИ, Партија 4 - Регулациони вентили за мерење диференцијалног притиска

Фитинг УГРИ, Партија 4 - Регулациони вентили за мерење диференцијалног притиска – ЈНДм-1/2018

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-1-2018-P4.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-1-2018-P4.pdf

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.44 Континуално мерење и праћењенивоа воде у бунару Б-1 у топлани "Криви вир"

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.42 – Израда пројектне документације противпожарне заштите за КО „Сомборска“

ЈНУм-1/2018 - Лиценцирање софтвера, Партија 1 – Лиценцирање „Microsoft“ софтвера

Лиценцирање софтвера, Партија 1 – Лиценцирање „Microsoft“ софтвера - ЈНУм-1/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-1-2018-P1.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jnum-1-2018-P1.pdf

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ИСПУЊЕЊЕ ПП ПРОПИСА - ПАРТИЈА 2 ИЗМЕНА ПАЛАН ЗОП-а ЗА ТОПЛАНЕ "КРИВИ ВИР" И "ЈУГ"

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЗОП-а ЗА ТОПЛАНЕ "КРИВИ ВИР" И "ЈУГ"Developed by SMDesign