Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Архива јавних набавки

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.14 - Испитивање услова радне средине за зимски период

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.33 – Испуњење прописа из области безбедности и здравља на раду, П1-Обука запослених за безбедан и здрав рад за руковање багером и виљушкаром

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.18 – Уградња браварско варилачких диоптријских стакала

odgovor 01- 2_2_18.pdf

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.37 – Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на топловодима

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.49 – П2 - Преглед димњака гасних котларница са издавањем уверења

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.18 – Саобраћајни знаци – поновљени поступак

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.3 – Услуга ревизије финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.34 – Испуњење посебних налога инспекције рада, комуналне инспекције, еколошке инспекције и сектора за заштиту и спасавање, Партија 3 - Израда Студија о процени утицаја на животну средину пројекта конверзије котларнице „Сомборска“ са мазута на гас.

ЈНДм-47/2018-Набавка теретног возила и грађевинских машина, Партија 2 –Виљушкар-поновљени поступак

Набавка теретног возила и грађевинских машина, Партија 2 –Виљушкар-поновљени поступак - ЈНДм-47/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-47-2018-P2.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-47-2018-P2.pdf

ЈНДм-41/2018 –Опрема за запослене, по партијама П1 и П2

Опрема за запослене, по партијама П1 и П2 – ЈНДм-41/2018

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке: odlOB-jndm-41-2018-P1-P2.pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке: obvOB-jndm-41-2018-P1-P1.pdfDeveloped by SMDesign