Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2017. годину можете видети овде.

  Измењени план набавки за 2017. годину можете видети овде.

   Архива јавних набавки

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ИСПУЊЕЊЕ ПП ПРОПИСА - ПАРТИЈА 2 ИЗМЕНА ПАЛАН ЗОП-а ЗА ТОПЛАНЕ "КРИВИ ВИР" И "ЈУГ"

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЗОП-а ЗА ТОПЛАНЕ "КРИВИ ВИР" И "ЈУГ"

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ОДВОЗ ОТПАДНИХ ТОНЕР КАСЕТА

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

КОНТРОЛА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ОДВОЗ ОТПАДНИХ ТОНЕР КАСЕТА

ЈНДм-29/2017 – Аутоматика горионика – П2 – „Saacke“

Аутоматика горионика – П2 – „Saacke“ – ЈНДм-29/2017

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-29-2017-P2.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-29-2017-P2.pdf

ЈНДм-30/2017 – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, П1, П4 и П6 -поновљени поступак

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, П1, П4 и П6 -поновљени поступак – ЈНДм-30/2017

 

Одлукa о додели уговора:

Партија 1: Odl-JNDm-30-2017-P1.pdf

Партија 4: Odl-JNDm-30-2017-P4.pdf

Партија 6: Odl-JNDm-30-2017-P6.pdf

Обавештење о закљученом уговору:

Партија 1: obv-jndm-30-2017-P1.pdf

Партија 4: obv-jndm-30-2017-P4.pdf

Партија 6: obv-jndm-30-2017-P6.pdf

ЈНДм-28/2017 – Набавка аутомобила – поновљени поступак

Набавка аутомобила – поновљени поступак – ЈНДм-28/2017

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-28-2017.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-28-2017.pdfDeveloped by SMDesign