Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Архива јавних набавки

ЈНРм-15/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 2 – Молерско-фарбарски радови у објектима Топлане

Грађевинско занатски радови, Партија 2 – Молерско-фарбарски радови у објектима Топлане – ЈНРм-15/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-JNRm-15-2018-P2.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jnrm-15-2018-P2.pdf

 

ЈНДм-61/2018 – Фитинг УГРИ, Партија 1 – Фитинг УГрИ

Фитинг УГРИ, Партија 1 – Фитинг УГрИ – ЈНДм-61/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-61-2018-P1.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-61-2018-P1.pdf

 

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.19 – Партија 1 – Ангажовање службе медицине рада у изради Акта о процени ризика

 

Нови захтев за доставу понуде - 2.2.19 – Партија 1 – Ангажовање службе медицине рада у изради Акта о процени ризика

ЈНДм-62/2018 – Браварски и пратећи материјал, Партија 4 – Бургије

Браварски и пратећи материјал, Партија 4 – Бургије – ЈНДм-62/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-62-2018-P4.pdf

Обавештење о закљученом уговору: ProdRoka-jndm-62-2018-P4.pdf

 

ЈНДм-58/2018 – Електроматеријал (по партијама)

Електроматеријал (по партијама) – ЈНДм-58/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-58-2018.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-58-2018.pdf

ЈНДм-60/2018 – Набавка рачунарске опреме, П1 – Набавка сервера

Набавка рачунарске опреме, П1 – Набавка сервера – ЈНДм-60/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-60-2018-P1.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-60-2018-P1.pdf

ЈНДм-59/2018 – Аутоматика горионика – резервни делови-Партија 1 – „Weishaupt"

Аутоматика горионика – резервни делови-Партија 1 – „Weishaupt“ – ЈНДм-59/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-59-2018-P1.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-59-2018-P1.pdf

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.13 – Издавање експертизне оцене од стране медицине рада

ЈНДм-57/2018 - Алати и мерни инструменти, Партија 4 - Мерно контролни инструменти

Алати и мерни инструменти, Партија 4 - Мерно контролни инструменти - ЈНДм-57/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-57-2018-P4.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-57-2018-P4.pdf

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.11. - Лежајеви - П1Developed by SMDesign