Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.10 – Кeртриџи, рибони, тонери и дискови

ЈНДм-40/2018 – Набавка рачунарске опреме, П2 – Набавка рачунарских периферија

Набавка рачунарске опреме, П2 – Набавка рачунарских периферија – ЈНДм-40/2018

ЈНДм-38/2018 – Уље, боје и хемикалије, Партија 2 – Короклин-поновљени поступак

Уље, боје и хемикалије, Партија 2 – Короклин-поновљени поступак – ЈНДм-38/2018

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.16-Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, ерадикација и постављење репелената-поновљени поступак 2

ЈНДм-34/2018 – Актуатори (по партијама)

Актуатори (по партијама) – ЈНДм-34/2018

ЈНДм-33/2018 - Резервни делови, П1-П3

Резервни делови, П1-П3 - ЈНДм-33/2018

ЈНУм-18/2018 – Механичко чишћење котлова и збрињавање насталог отпада, Партија 3 – Одвоз и третман комплетног опасног отпада из котлова и димњака као продукта сагоревања

Механичко чишћење котлова и збрињавање насталог отпада, Партија 3 – Одвоз и третман комплетног опасног отпада из котлова и димњака као продукта сагоревања – ЈНУм-18/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jnum-18-2018-P3.pdf

ЈНДо-1/2018 - Мазут са превозом

Мазут са превозом - ЈНДо-1/2018

ЈНРм-4/2018 - Шамотирање котлова

Шамотирање котлова - ЈНРм-4/2018

ЈНУм-11/2018 – Лекарски преглед, Партија 1 – Здравствени преглед запослених

Лекарски преглед, Партија 1 – Здравствени преглед запослених – ЈНУм-11/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-11-2018.pdfDeveloped by SMDesign