Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2017. годину можете видети овде.

  Измењени план набавки за 2017. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНДм-26/2017 – ЗАШТИТНА ОПРЕМА, Парија 4 – Лична опрема за лица која обављају послове „кафе кувар“ и „хигијеничарка“

ЗАШТИТНА ОПРЕМА, Парија 4 – Лична опрема за лица која обављају послове „кафе кувар“ и „хигијеничарка“ – ЈНДм-26/2017

ЈНУм-22/2017 - Сервисирање горионика, партијe 4 и 5 - поновљени поступак

Сервисирање горионика, партијe 4 и 5 - поновљени поступак - ЈНУм-22/2017

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jnum-22-2017-P5.pdf

ЈНДм-21/2017 – Резервни делови аутоматике подстаница (по партијама)

Резервни делови аутоматике подстаница (по партијама) – ЈНДм-21/2017

ЈНДм-25/2017 – Актуатори (по партијама)

Актуатори (по партијама) – ЈНДм-25/2017

ЈНДм-27/2017 – Набавка аутомобила

Набавка аутомобила – ЈНДм-27/2017

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке: odlOB-jndm-27-2017.pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке: obvOB-jndm-27-2017.pdf

ЈНДм-20/2017 – Фитинг УГРИ

Фитинг УГРИ – ЈНДм-20/2017

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-20-2017.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-20-2017.pdf

ЈНДм-22/2017 – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, по партијама од П1 до П7

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, по партијама од П1 до П7 – ЈНДм-22/2017

 

Одлукa о додели уговора:

Партија 2: odl-jndm-22-2017-P2.pdf

Партија 5: odl-jndm-22-2017-P5.pdf

Партија 7: odl-jndm-22-2017-P7.pdf

Обавештење о закљученом уговору:

Партија 2: obv-jndm-22-2017-P2.pdf

Партија 7: obv-jndm-22-2017-P7.pdf

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке:

Партија 1: odlOB-jnum-22-2017-P1.pdf

Партија 4: odlOB-jnum-22-2017-P4.pdf

Партија 6: odlOB-jnum-22-2017-P6.pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке:

Партија 1: odlOB-jnum-22-2017-P1.pdf

Партија 4: obvOB-jndm-22-2017-P4.pdf

Партија 6: obvOB-jndm-22-2017-P6.pdf

ЈНДм-23/2017 – Аутоматика горионика – П1 – „Weishaupt“

Аутоматика горионика – П1 – „Weishaupt“ – ЈНДм-23/2017

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-23-2017-P1.pdf

 


Developed by SMDesign