Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2017. годину можете видети овде.

  Измењени план набавки за 2017. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНДм-13/2017 – Кетриџи, рибони, тонери и дискови

Кетриџи, рибони, тонери и дискови – ЈНДм-13/2017

ЈНРм-4/2017 – Шамотирање котлова (поновљени поступак)

Шамотирање котлова (поновљени поступак) – ЈНРм-4/2017

ЈНУм-14/2017 Лекарски преглед - Партија 1 – Здравствени преглед запослених

Лекарски преглед -  Партија 1 – Здравствени преглед запослених - ЈНУм-14/2017

ЈНУм-16/2017 - Партија 5 - Лекарски преглед професионалних возача

Партија 5 - Лекарски преглед професионалних возача - ЈНУм-16/2017

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-16-2017-P5.pdf

ЈНУм-17/2017 - Партија 6 - Санитарни преглед запослених у кафе кухињи

Партија 6 - Санитарни преглед запослених у кафе кухињи - ЈНУм-17/2017

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке: odlOB-jnum-17-2017-P6.pdf

ЈНДм-14/2017 – Арматура

Арматура – ЈНДм-14/2017

 

Одлукe о додели уговора: odl-jndm-14-2017.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-14-2017.pdf

ЈНРм-3/2017 – Санација блиндираних цеви на котловима

Санација блиндираних цеви на котловима – ЈНРм-3/2017


Одлукe о додели уговора: odl-jnrm-3-2017.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jnrm-3-2017.pdf

ЈНУм-12/2017-Сервисирање горионика, (по партијама) – Партија 1- „Weishaupt“ и Партија 3- „Termoelektro“

Сервисирање горионика, (по партијама) – Партија 1 и Партија 3

 

Одлукe о додели уговора:

Партија 1: odl-jnum-12-2017-P1.pdf

Партија 3: odl-jnum-12-2017-P3.pdf

Обавештење о закљученом уговору:

Партија 1: obv-jndm-12-2017-P1.pdf

Партија 3: obv-jnum-12-2017-P3.pdf

ЈНУм-2/2017 - Услуге осигурања

Услуге осигурања - ЈНУм-2/2017

 

Одлукe о додели уговора: odl-jnum-2-2017.pdf

 


Developed by SMDesign