Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.13 - Пластичне посуде за отворене системе грејања - поновљени поступак

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.36 - Израда пројектне документације усаглашене са важећим прописима

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.34 – Партија 2: Израда Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

obavestenje-2_2_34-P2.pdf

odgovori na pitanja-2_2_34-P2.pdf

Последњи пут измењено 13.06.2018. године

ЈНУм-10/2018 – Сервисирање пумпи и мотора, Партија 1 - ИМП

Сервисирање пумпи и мотора, Партија 1 - ИМП – ЈНУм-10/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-10-2018-P1.pdf

ЈНУм-9/2018 - Сервисирање пумпи и мотора

Сервисирање пумпи и мотора - ЈНУм-9/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-9-2018-P2.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:

odg1-jnum-9-2018-P3.pdf

odg2-jnum-9-2018-P3.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: само за партију 3   ProdRok-jnum-9-2018-P3.pdf

НОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: само за партију 3 NOVAkd-jnum-9-2018-P3.pdf

Последњи пут измењено: 06.06.2018. год.


ЈНДм-26/2018 – Арматура

Арматура – ЈНДм-26/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-26-2018.pdf

ЈНДм-23/2018 – Уље, боје и хемикалије, Партија 1 – Уља, мазива и антифриз

Уље, боје и хемикалије, Партија 1 – Уља, мазива и антифриз – ЈНДм-23/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-23-2018-P1.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: ProdRok-jndm-23-2018-P1.pdf

НОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: NOVAkd-jndm-23-2018-P1.pdf

Последњи пут измењено: 06.06.2018. год.

ЈНДм-25/2018 – Комбиновани регулатор протока, П1 – „Самсон“

Комбиновани регулатор протока, П1 – „Самсон“ – ЈНДм-25/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-25-2018-P1.pdf

ЈНУм-8/2018 – Услуге демонтаже и монтаже измењивача топлоте по подстаницама

Услуге демонтаже и монтаже измењивача топлоте по подстаницама – ЈНУм-8/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnum-8-2018.pdf

ЈНДм-24/2018 – Канцеларијски материјал

Канцеларијски материјал – ЈНДм-24/2018

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке: odlOB-jndm-24-2018.pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке: obvOB-jndm-24-2018.pdfDeveloped by SMDesign