Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНРм-13/2018 – Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 2-Машински материјал и опрема

Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 2-Машински материјал и опрема – ЈНРм-13/2018

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.22 – Контрола громобранских инсталација

 

odgovor 01- 2_2_22-18.pdf

odgovor 02-2_2_22-18.pdf

НОВА2-2.2.22 – Контрола громобранских инсталација

 

ЈНУм-20/2018 – Мерење емисије загађујућих материја у ваздух са консултантским услугама

Мерење емисије загађујућих материја у ваздух са консултантским услугама – ЈНУм-20/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jnum-20-2018.pdf

ЈНДм-49/2018 – Електроматеријал, Партија 8 – ПЛЦ опрема и И/О картице

Електроматеријал, Партија 8 – ПЛЦ опрема и И/О картице – ЈНДм-49/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-49-2018-P8.pdf

ЈНРм-12/2018 – Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 1-Грађевински радови

Реконструкција топловода за МИН, Минова амбуланта-Управна зграда- DN80 и МИН-школа- DN80, Партија 1-Грађевински радови – ЈНРм-12/2018

ЈНДм-48/2018 - Фреквентни регулатор

Фреквентни регулатор - ЈНДм-48/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-48-2018.pdf

ЈНДм-51/2018 – Хемикалије за кондиционирање воде, П2 – Хемијска роба за процес производње

Хемикалије за кондиционирање воде, П2 – Хемијска роба за процес производње – ЈНДм-51/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-51-2018-P2.pdf

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

КРАТКОРОЧНИ И ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ

 

питања и одговори 1

питања и одговори 2

питања и одговори 3

питања и одговори 4

питања и одговори 5

ЈНРм-10/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 1 – Грађевинско занатски радови у објектима Топлане

Грађевинско занатски радови, Партија 1 – Грађевинско занатски радови у објектима Топлане – ЈНРм-10/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jnrm-10-2018-P1.pdf

ЈНРм-11/2018-Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 3 – Санација челичних димњака на основу извештаја

Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 3 – Санација челичних димњака на основу извештаја - ЈНРм-11/2018Developed by SMDesign