Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2017. годину можете видети овде.

  Измењени план набавки за 2017. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНДм-22/2017 – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, Партија 3 – Сијалице

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, Партија 3 – Сијалице. – ЈНДм-22/2017

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке: odlOB-jndm-22-2017-P3.pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке: obvOB-jndm-22-2017-P3.pdf

ЈНДм-24/2017 – Хемикалије за кондиционирање воде

Хемикалије за кондиционирање воде – ЈНДм-24/2017

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:

odg1-jndm-24-2017.pdf

odg2-jndm-24-2017.pdf

odg3-jndm-24-2017.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: ProdRoka-jndm-24-2017.pdf

НОВА КОНКУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: NOVAkd-jndm-24-2017.pdf

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: obv-ZastitaPrava-jndm-24-2017.pdf

Послењи пут измењено 01.12. 2017.


 


Developed by SMDesign