Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Понуде


Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш , ул.Благоја Паровића бр.3 18000 Ниш

 

ОГЛАШАВА

Продају термотехничке  опреме у поступку јавног надметања- лицитације

 

Предмет продаје:

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ-ЛИЦИТАЦИЈЕ 

Редни број

Врста енергетске опреме

Почетна цена

Лицитациони корак

Депозит

1.

Парни котао тип С-500,, Ђ.Ђаковић“ произв. 1965. г., снага 3.27 МW фабр бр.1750              

150.000,00дин

15.000,00

дин

15.000,00

дин

2.

 Парни котао тип С-500 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1965. г., снага 3,27 МW фабр.бр.1749                

150.000.00 дин

15.000,00

дин

15.000,00

дин

3.

Парни котао тип с-500 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1966. г., снага 3,27 МW фабр.бр.2184            

150.000,00 дин

15.000,00

дин

15.000,00

дин

4.

Парни котао тип С-500 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1967. г., снага 3,27 МW фабр бр. 2533                 

150.000,00 дин

15.000,00

дин

15.000,00

дин

5.

Парни котао тип С-1200 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1971. г. снага 7,78 МW фабр.бр. 3725             

370.000,00 дин

37.000,00

дин

37.000,00

дин

6.

 Вреловодни котао тип С-2500 „Ђ.Ђаковић,“ произв. 1981. г., снага 16 МW, фабр.бр. 5405          

840.000,00 дин,

84.000,00

дин

84.000,00

дин

7.

Вреловодни котао тип С-2500“Ђ.Ђаковић“, произв. 1981. г., снага  16 МW, фабр.бр. 5421 

840.000,00 дин,

84.000,00

дин

84.000,00

дин

8.

Вреловодни котао тип С-1200 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1971. г., снага 7,78 МW, фабр.бр.3639  

370.000,00 дин

37.000,00

дин

37.000,00

дин

9.

Вреловодни котао тип С-1200 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1969. г., снага 7,78 МW, фабр.бр.3400

370.000,00 дин

37.000,00

дин

37.000,00

дин

10.

Инв. бр. 14010, скинут електромотор, пумпа СЦПТ 100-315

1.600,00 дин

160,00

дин

160,00

дин

11.

Инв.бр.  14011, скинут електромотор, пумпа СЦПТ 100-315

1.600,00 дин.

 

160,00

дин

160,00

дин

12.

Инв.бр. 14012, ЕМ Север, тип 4К, 55 КW, пумпа СЦПТ 150-400Д

32.000дин

3.200,00

Дин

3.200,00

Дин

13.

Инв.бр. 14015, ЕМ Север,тип 4К,  55 КW, пумпа СЦПТ 150-400Д

32.000 дин.

 

3.200,00

Дин

3.200,00

Дин

14.

Инв.бр. 14013, ЕМ Север, тип ЗК 280М4, 90 КW ,пумпа СЦПТ 150-400/А

50.000,00 дин.

5.000,00

дин

5.000,00

Дин

15.

Инв. бр. 14014, ЕМ Север, тип ЗК 280М4,90 КW ,пумпа СЦПТ 150-400/А

50.000,00 дин

5.000,00

дин

5.000,00

дин

16.

 Инв.бр. 14016, ЕМ Север, тип ЗК 200Л4, 30 КW, пумпа СЦПТ 150-315

26.000,00 дин.

2.600,00

дин

2.600,00

дин

17.

Инв.бр. 14017, ЕМ Север, тип ЗК 200Л4, 30 КW,  пумпа СЦПТ 150-315

26.000,00 дин

2.600,00

дин

2.600,00

дин

 


 

Почетна цена термотехничке  опреме која је исказана у табели је минимална прихватљива вредност  за коју се опредељује  понуђач приликом подношења пријаве и иста не може бити нижа од цене наведене у  Табеларном прегледу. 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове одређене Упутством за учешће у поступку продаје термотехничке опреме  путем јавног надметања- лицитације.

Упутство се може видети на сајту ЈКП „Градска топлана“Ниш -www.nitoplana.rs.

Продаја термотехничке опреме путем јавног надметања-лицитације  одржаће се дана 06.07.2018.године са почетком у 12,00 часова у пословној сали ЈКП “Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3.

Уколико не успе прва лицитација  одмах заказује се друга под истим условима дана 13.07.2018.године у 12,00 сати ,и трећа дана 20.07.2018.године у 12,00 сати.

Сва заинтересована лица морају доставити пријаву  у писаном  облику у затвореној коверти са назнаком на коверти „ ПРИЈАВА НЕ ОТВАРАТИ-продаја термотехничке опреме  путем јавног надметања- лицитације ЈКП „Градска топлана“ Ниш ул.Благоја Паровића бр.3, 18000 Ниш.

Затворене пријаве  достављају се путем поште или лично/директно у просторијама ЈКП “Градска топлана“ Ниш канцеларија бр.12

Крајњи рок за достављање пријаве је 06.07.2018.године до 11:00 часова, без обзира на начин како се достављају.

Отварање писаних пријава ће се одржати дана 06.07.2018.године у 12:00 часова у пословној сали предузећа ЈКП „Градска топлана“ Ниш , ул.Благоја Паровића бр.3 18000 Ниш

 

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве  које не садрже услове ближе одређене Упутством, неће се узимати у разматрање.

Овај оглас са Упутством о Продаји термотехничке опреме  путем јавног надметања-лицитације  објављен је  и на  интернет страници ЈКП “Градска топлана“ Ниш  www.nitoplana.co.rs.

 

  Контакт лице по овом позиву је Братислав Петровић дипл.маш.инж. тел.064/8330576, e-mail адреса bratislav.petrovic@nitoplana.rs

 

упутствоDeveloped by SMDesign