Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Нина Делчев, члан НО


Лични подаци

 

 

Име и презиме

 

  Нина Делчев

Адреса

 

  Булевар Немањића, Ниш

Мобилни телефон

 

 -

Фиксни телефон

 

 -

Интернет страница

 

 -

Електронска пошта

 

  delcevnina@yahoo.com

Националност

 

  Српска

Датум рођења

 

  11.02.1967.

Пол

 

  Женски

Брачни статус

 

  Удата – двоје деце

 

Радно искуство

 

 

Временски приод (од – до)

 

 1992 - 2000

Назив и адреса послодавца  

 Предузеће „Hemokat“ d..o.o. Export – Import за производњу, услуге и трговину на велико и мало, Ниш

Тип организације и сектор пословања  

Трговина на велико хемијским производима

Занимање или радно место у организацији  

 ДИРЕКТОР предузећа

 са овлашћењем за заступање без ограничења,

 овлашћења у унутрашњем и спољнотрговинком промету  неограничена

 

Основне пословне активности и одговорности

  Организација и вођење пословања Предузећа, заступање и представљање Предузећа, старање о законитости рада Предузећа и одговорност за законитост рада Предузећа, обављање и других послова утврђених законом, одлуиком о оснивању и Статутом

 

Временски приод (од – до)

 

  2000 - 2017

Назив и адреса послодавца  

  Економска школа, Трговинска школа, Ниш

Тип организације и сектор пословања  

  Образовно – васпитна установа

Занимање или радно место у организацији  

  Професор информатичке групе предмета (Пословна информатика, Рачунарство и информатика, Канцеларијско пословање и рачунарска техника)

 

Основне пословне активности и одговорности

  Извођење наставе, учествовање у изради Годишњег програма рада и  школског развојног плана, организија и припрема ученика за такмичења из области информатике, похађање семинара за стручно усавршавање, сарадња са ученицима, родитељима и стручном слиужбом

 

  2010 – 2014 Супервизор на пријемном испиту за средње сколе

 

  - Право увида у све активности током спровођења заврсног испита и достављање извештаја о регуларности спровођења испита Републичкој комисији и Министарству просвете, науке и технолошког развоја – 

 

 

Временски приод (од – до)

 

  2013 -2017

Назив и адреса послодавца  

  ЈКП „Обједињена наплата“ –Ниш, за наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада

Тип организације и сектор пословања  

 

Занимање или радно место у организацији  

  Члан Надзорног одбора

Основне пословне активности и одговорности

  Доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије, доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усваја извештаје о степену реализације годишњег односно трогодишњег програма пословања, усваја тромесечне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности, усваја финансијске извештаје, доноси статут, доноси одлуке о расподели добити, односно начину покрића губитка, надзире рад директора

 

  L&A Consulting, Београд -2017

 

  Сертификат „КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, ДРЖАВНИМ ДРУШТВИМА КАПИТАЛА И ДРУГИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА“

 

  2017-       ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ГРАДСКА ТОПЛАНА -НИШ

 

  Члан Надзорног одбора

 

 

 

Опште, стручно и научно образовање

 

 

Временски приод (од – до)

 

  1982 -1986

Назив и тип образовне институције

 

  Математичка гимназија „Бора Станковић“ -Ниш

Основна подручја – стечена знања и вештине

 

  Програмер

стечено звање

 

 

Степен образовања по националној класификацији 

  IV

 

Временски приод (од – до)

 

  1986 -1991

Назив и тип образовне институције

 

  Електронски факултет – Ниш

Основна подручја – стечена знања и вештине       

 

  Смер: Рачунарска техника и информатика

стечено звање

 

  Дипломирани инжењер електронике

Степен образовања по националној класификацији 

  VII -2

 

 

Семинари едукативног карактера 

 

 

Временски период

  

  2000-2017

Покривена образовна подручја  

  Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд, 2000

стечено звање

  

  Самостални рачуновођа

 

  Лиценца о професионалној оспособљености за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја и извештаја ревизије у складу са одељком 130 IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође

 

 

  Електронски факултет – Ниш, 2005

 

  Сертификат „Пословна комуникација и пословна кореспонденција“

 

 

  Пројекат „Tempus“ –Microsoft, 2009

 

   „Модерни концепти програмирања“

 

 

  Пројекат „Tempus“ – Microsoft, 2009

 

  „Рачунарске мреже и интернет технологије“

 

 

  Пројекат „Tempus“ – Microsoft, 2009

 

  „Базе података“

 

 

  Пројекат „Tempus“ – Microsoft, 2009

 

  „Како учити на даљину“

 

 

  Универзитет „Сингидунум“, Београд, 2014

 

  „Употреба HTML5&CSS3 i грађење софистицираних Web страна“

 

 

  ECDL регионална канцеларија, Београд, 2015

 

  Овлашћени испитивач за спровођење и контролу ECDL – European Computer Driving Licence тестирања (европског стандарда информатичке едукације - интернационалне униформности нивоа ИКТ знања)

 

 

  Члан и један од оснивача ПДИС –а (Педагошког  друштва информатичара Србије)

 

 

 

Остала знања и вештине

 

 

Матерњи језик

  

  Српски 

Страни језици

 

  Енглески 

  Руски

Вештине читања 

 

  Добро

  Одлично

Вештине писања

 

  Добро

  Одлично

Вештине комуницирања

 

 -           

 

Социјалне, вештине руковођења, организационе и образовне вештине  

 

  ~ 

Техничка знања и вештине 

 

 

Вештине и компетенције из области рада на рачунару

 

 

Возачка дозвола 

 

  Б категорије

 Developed by SMDesign