Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


oglas


Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Niš , ul. Blagoja Parovića br.3 18000 Niš

 

 

OGLAŠAVA

Prodaju energetske opreme  prikuplјanjem  pisanih ponuda

 

Predmet prodaje:

 

 

TABELARNI PREGLED   OSNOVNIH SREDSTAVA ZA PRODAJU  

ostavlјanjem pisanih ponuda

 

  1. 1.        

Kombinovani gorionik sa automatikom

Cena jednog kompleta

1.1.           

Kombinovani  gorionik SKVG-A 82

kom 2

2003

SAACKE

komplet

2

2.310.000,00

1.2.           

Elektroorman (automatika dva gorionika u jednom el.ormanu)

kom 1

2003

SAACKE

  1. 2.          

Gasna rampa, DN-80 

Cena jednog kompleta

2.1.           

Mehanički zatvarač za gas  DVGW

kom 1

 

 

komplet

4

241.000,00

2.2.           

Leptirasti zatvarač za gas  HD 60 D2

kom 1

 

SAACKE

2.3.           

Filter za gas DN80

kom 1

 

 

2.4.           

Merač protoka  gasa TERZ 94

kom 1

 

SAACKE

2.5.           

Reducir pritiska RS 251

kom 1

 

MEDENUS

2.6.           

Rasteretni ventil FRSBV 1010

kom 1

 

DUNGS

2.7.           

Dvostruki magnetni ventil DMV-D 5100/11

kom 1

 

DUNGS

2.8.           

Aksijalni kompezator sa lukom i reducirom

kom 1

 

 

  1. 3.        

Komponente

Jedinična cena

3.1.           

Servo motor SAACKE sach-Nr. 7-6967-524256,  100Nm, 230V,50Hz

kom

 

SAACKE

 

2

150.000,00

3.2.           

Upalјač  ZGE 36 B   N o. 294 518

kom

 

SAACKE

 

1

61.500,00

 

 

Cena  energetske opreme je minimalna prihvatlјiva vrednost  za koju se opredelјuje  ponuđač prilikom podnošenja ponude i ista ne može biti niža od cene navedene u  Tabelarnom pregledu. 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove određene Uputstvom za učešće u postupku prodaje dostavlјanjem pisanih ponuda. Uputstvo se može videti na sajtu JKP „Gradska toplana“Niš -www.nitoplana.rs.

Prodaja energetske opreme prikuplјanjem i dostavlјanjem pisanih ponuda održaće se dana 25.01.2019.godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnoj sali JKP “Gradska toplana“ Niš, ul. Blagoja Parovića br. 3.

Sva zainteresovana lica mogu dostaviti ponudu u pisanom  obliku u zatvorenoj koverti sa naznakom na koverti „ PONUDA NE OTVARATI-prodaja energetske opreme prikuplјanjem i dostavlјanjem pisanih ponuda JKP „Gradska toplana“Niš ul.Blagoja Parovića br.3, 18000 Niš.

Zatvorene ponude dostavlјaju se putem pošte ili lično/direktno u prostorijama JKP “Gradska toplana“ Niš kancelarija br.12

Krajnji rok za dostavlјanje ponuda je 25.01.2019.godine do 11:45 časova, bez obzira na način kako se dostavlјaju.

Otvaranje pisanih ponuda će se održati dana 25.01.2019.godine u 12:00 časova u poslovnoj sali preduzeća JKP „Gradska toplana“ Niš , ul.Blagoja Parovića br.3 18000 Niš

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne ponude koje ne sadrže uslove bliže određene Uputstvom, neće se uzimati u razmatranje.

Ovaj oglas sa Uputstvom o Prodaji energetske opreme prikuplјanjem i dostavlјanjem pisanih ponuda objavlјuje se na  internet stranici JKP “Gradska toplana“ Niš  www.nitoplana.rs.

 

  Kontakt lice po ovom pozivu je Vesna Nešović dipl.ing elektrotehnike tel.064/5943084, e-mail adresa vesna.nesovic@nitoplana.rs 

 

DIREKTOR

Predrag Milačić dipl.inž.el

uputstvoDeveloped by SMDesign