Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


оглас


Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш , ул. Благоја Паровића бр.3 18000 Ниш

 

 

ОГЛАШАВА

Продају енергетске опреме  прикупљањем  писаних понуда

 

Предмет продаје:

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД   ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОДАЈУ  

остављањем писаних понуда

 

  1. 1.        

Комбиновани горионик са аутоматиком

Цена једног комплета

1.1.           

Кoмбиновани  горионик SKVG-A 82

ком 2

2003

SAACKE

комплет

2

2.310.000,00

1.2.           

Електроорман (аутоматика два горионика у једном ел.орману)

ком 1

2003

SAACKE

  1. 2.          

Гасна рампа, DN-80 

Цена једног комплета

2.1.           

Механички затварач за гас  DVGW

ком 1

 

 

комплет

4

241.000,00

2.2.           

Лептирасти затварач за гас  HD 60 D2

ком 1

 

SAACKE

2.3.           

Филтер за гас DN80

ком 1

 

 

2.4.           

Мерач протока  гаса TERZ 94

ком 1

 

SAACKE

2.5.           

Редуцир притиска RS 251

ком 1

 

MEDENUS

2.6.           

Растеретни вентил FRSBV 1010

ком 1

 

DUNGS

2.7.           

Двоструки магнетни вентил DMV-D 5100/11

ком 1

 

DUNGS

2.8.           

Аксијални компезатор са луком и редуциром

ком 1

 

 

  1. 3.        

Компоненте

Јединична цена

3.1.           

Серво мотор SAACKE sach-Nr. 7-6967-524256,  100Nm, 230V,50Hz

ком

 

SAACKE

 

2

150.000,00

3.2.           

Упаљач  ZGE 36 B   N o. 294 518

ком

 

SAACKE

 

1

61.500,00

 

 

Цена  енергетске опреме је минимална прихватљива вредност  за коју се опредељује  понуђач приликом подношења понуде и иста не може бити нижа од цене наведене у  Табеларном прегледу. 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове одређене Упутством за учешће у поступку продаје достављањем писаних понуда. Упутство се може видети на сајту ЈКП „Градска топлана“Ниш -www.nitoplana.rs.

Продаја енергетске опреме прикупљањем и достављањем писaних понуда одржаће се дана 25.01.2019.године са почетком у 12,00 часова у пословној сали ЈКП “Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3.

Сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном  облику у затвореној коверти са назнаком на коверти „ ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ-продаја енергетске опреме прикупљањем и достављањем писaних понуда ЈКП „Градска топлана“Ниш ул.Благоја Паровића бр.3, 18000 Ниш.

Затворене понуде достављају се путем поште или лично/директно у просторијама ЈКП “Градска топлана“ Ниш канцеларија бр.12

Крајњи рок за достављање понуда је 25.01.2019.године до 11:45 часова, без обзира на начин како се достављају.

Отварање писаних понуда ће се одржати дана 25.01.2019.године у 12:00 часова у пословној сали предузећа ЈКП „Градска топлана“ Ниш , ул.Благоја Паровића бр.3 18000 Ниш

 

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде које не садрже услове ближе одређене Упутством, неће се узимати у разматрање.

Овај оглас са Упутством о Продаји енергетске опреме прикупљањем и достављањем писаних понуда објављује се на  интернет страници ЈКП “Градска топлана“ Ниш  www.nitoplana.rs.

 

  Контакт лице по овом позиву је Весна Нешовић дипл.инг електротехнике тел.064/5943084, e-mail адреса vesna.nesovic@nitoplana.rs 

 

ДИРЕКТОР

Предраг Милачић дипл.инж.ел

упутствоDeveloped by SMDesign