Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Основни подаци


Јавно комунално предузеће Градска топлана је предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији града Ниша. Системом даљинског грејања Топлана загрева домове Нишлија током зиме. Производњу топлотне енергије обавља у три топлане и једанаест котларница, а дистрибудија до корисника врши се преко 67км топловодне мреже и у 1.140 топлотних подстаница. Број подстаница и дужина топловодне мреже у сталном су порасту јер Топлана континуирано шири своје капацитете и отвара могућност за нове прилкључке на мрежу даљинског грејања.

 

 • Седиште: Благоја Паровића 3, Ниш, Србија
 • Датум оснивања : 12.06.1973.
 • Број запослених : 247
 • Делатност : Производња и дистрибуција толотне енергије.
 • Толотни извори : 14 топлотних извора.
 • Укупан номинални инсталирани капацитет : 246,56 MW
 • Укупан број подстаница : 1114
 • Дужина топловодне мреже : 69km
 • Структура тржишта (конзума) : 81,25% чине стамбени корисници (29.098 објекат) 18,75% пословни корисници (2.104 објеката)
 • Просечна годишња потрошња и процентуално учешће енергената : 90% природни гас, 10% мазут.
 • Просечна годишња производња топлотне енергије :235.000 MWh
 • Матични број : 7216009
 • ПИБ : 100619162
 • Шифра делатности : 3530


Developed by SMDesign