Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


упутство понуђачима


JKП „ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ Ул. Благоја Паровића бр.3, Ниш

                                                                   

УПУТСТВО ЗА ПРОДАЈУ ЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕ JKП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ ПРИКУПЉАЊЕМ И  ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

1. 

Предмет продаје је енергетска  опрема са уписаном продајном ценом у динарима без ПДВ-а

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОДАЈУ достављањем писaних понуда

  1. 1.      

Комбиновани горионик са аутоматиком

Цена једног комплета

1.1.           

Кoмбиновани  горионик SKVG-A 82

ком 2

2003

SAACKE

комплет

2

2.310.000,00

1.2.           

Електроорман (аутоматика два горионика у једном ел.орману)

ком 1

2003

SAACKE

  1. 2.          

Гасна рампа, DN-80 

Цена једног комплета

2.1.           

Механички затварач за гас  DVGW

ком 1

 

 

комплет

4

241.000,00

2.2.           

Лептирасти затварач за гас  HD 60 D2

ком 1

 

SAACKE

2.3.           

Филтер за гас DN80

ком 1

 

 

2.4.           

Мерач протока  гаса TERZ 94

ком 1

 

SAACKE

2.5.           

Редуцир притиска RS 251

ком 1

 

MEDENUS

2.6.           

Растеретни вентил FRSBV 1010

ком 1

 

DUNGS

2.7.           

Двоструки магнетни вентил DMV-D 5100/11

ком 1

 

DUNGS

2.8.           

Аксијални компезатор са луком и редуциром

ком 1

 

 

  1. 3.        

Компоненте

Јединична цена

3.1.           

Серво мотор SAACKE sach-Nr. 7-6967-524256,  100Nm, 230V,50Hz

ком

 

SAACKE

 

2

150.000,00

3.2.           

Упаљач  ZGE 36 B   N o. 294 518

ком

 

SAACKE

 

1

61.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Право на учешће у  овом поступку имају сва правна и физичка лица која пре почетка отварања понуда изврше уплату депозита 10% од цене наведене у табели за опрему по комаду / комплету коју ће откупљивати у поступку како је то наведено у табеларном прегледу.

Депозит се уплаћује на текући рачун ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр.160-7356-27 код Banca Intesa, са ознаком редног броја, количине  и назива  основног средства.

О извршеној уплати учесници као доказ достављају оригинал или оверени примерак налога о уплати од 11,00 до 11,45 сати на дан  одржавања поступка.

3.

Продаја наведене енергетске опреме врши се прикупљањем и достављањем писаних понуда , тако што сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са назнаком на коверти „ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ-продаја енергетске опреме прикупљањем и достављањем писаних понуда ,  ЈКП “Градска топлана“ Ниш ул. Благоја Паровића бр.3 18000 Ниш“

Затворена коверта треба да садржи:

  • Писани документ  са називом и редни број енергетске опреме из табеле за коју се подноси понуда, количину и понуђену цену, потпис и печат подносиоца захтева, ПИБ и матични број, адресу , број текућег рачуна и назив банке , име лица за закључивање уговора;
  • уколико понуду доставља физичко лице,  понуда треба да садржи име и презиме лица, ЈМБГ, адресу, број рачуна и назив банке,  

4.

  • Понуђена цена не може бити нижа од цене наведене у  Табеларном прегледу.

5.

Пре отварања понуда на дан одржавања 25.01.2019.године од 11:00 до 11:45 часова понуђачи су дужни да доставе:

  • За физичка лица обавезна је достава: фотокопија / штампани извод личне карте уколико се ради о личној карти  са чипом;
  • За правна  лица и предузетнике  обавезна је достава: овлашћења  са личном картом овлашћеног  лица за учешће у поступку и извод из АПР регистра.
  • Оригинални доказ о уплаћеном депозиту.

 

Понуђач који не достави тражене доказе из претходног става, у остављеном року,  нема право да учествује у овом поступку.

6.

 Енергетска опрема која је  предмет продаје,  продаје се у виђеном и затеченом стању без права учесника на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика енергетске опреме.

7.

Енергетска опрема налази се у Нишу у ул. Благоја Паровића бр.3 и може се разгледати сваког радног дана , од дана објављивања огласа,  до 24.01.2019.године у периоду од 08,00 -14,00 сати.

8.

Са учесником (Понуђачем)  у поступку,  који  је поднео  понуду у којој је цена иста или виша од утврђене цене  као у Табеларном прегледу из става 1 овог упутства, биће закључен уговор којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе између ЈКП „Градска топлана“ Ниш и понуђача, осим ако се не ради о случајевима  из тачке 9 овог Упутства.

 Уговор се мора потписати најкасније у року од 3 радних дана од дана одржавања поступка,  при чему се уплаћени депозит урачунава у  купопродајну цену.

Трошкови пореза додају се на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

9.

Уколико се за једну врсту опреме појави више купаца од предвиђеног броја комада/ комплета енергетске опреме за продају, право на куповину признаје се понуђачима који су доставили најповољнију понуду  у погледу висине понуђене цене (највишом понуђеном ценом) при чему се сачињава ранг листа понуђених цена и понуђача и опреме, до исцрпљивања постојеће количине  енергетске опреме.

Уколико се за једну врсту опреме појави два или више понуђача са понуђеном истом ценом, право на куповину признаје се понуђачу чија је  понуда прва регистрована код ЈКП “Градска топлана“ Ниш  

10.

Учесницима који у поступку продаје нису проглашени најповољнијим  понуђачем новчани износ уплаћеног депозита биће враћени у року од 15 дана од дана одржавања поступка продаје.

Уколико понуђач не приступи потписивању уговора у предвиђеном року сматраће се да је одустао од купљене опреме и том приликом губи право на повраћај уплаћеног депозита.

11.

Рок за исплату купопродајне цене је 8 дана  од дана потписивања уговора .  Уколико у  року од 8 дана од дана потписивања уговора не исплати целокупни износ купопродајне цене сматраће се да је уговор раскинут.

12.

Преузимање енергетске опреме  врши се искључиво након  исплате уговорене купопродајне цене у целости.

Преузимање  енергетске опреме  врши се записнички,  са адресе у Нишу ул. Благоја Паровића бр.3 у року од 8 дана од дана исплате купопродајне цене.  Сви трошкови преузимања, радне снаге  и транспорта падају на терет купца.

13.

 Сматра се да је учесник у поступку обавио разгледање енергетске опреме која се продаје, тако да своје учешће базира /заснива на сопственој процени наведених основних средстава.

14 .

Поступак Продаја енергетске опреме прикупљањем и достављањем писаних понуда одржаће се дана 25.01.2019.године са почетком у 12,00 часова у пословној сали ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3.

 

Контакт лице по овом позиву је Весна Нешовић дипл. инг електротехнике тел.064/5943084, e-mail адреса  vesna.nesovic@nitoplana.rs

 

 

 

ДИРЕКТОР

Предраг Милачић дипл.инж.елDeveloped by SMDesign