Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Упутство


           

JKП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ

Ул. Благоја Паровића бр.3, Ниш

 

УПУТСТВО ЗА ПРОДАЈУ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ  ОПРЕМЕ JKП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ  У ОБЈЕКТУ „ЕИ ТОПЛАНАНА“ Д.О.О НИШ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА - ЛИЦИТАЦИЈЕ

Предмет продаје је следећа термотехничка  опрема   са уписаном почетном продајном ценом у динарима без ПДВ-а

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ-ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

Редни број

Врста енергетске опреме

Почетна цена

Лицитациони корак

Депозит

1.

Парни котао тип С-500,, Ђ.Ђаковић“ произв. 1965. г., снага 3.27 МW фабр бр.1750              

150.000,00

дин.,

15.000,00

дин

15.000,00

дин

2.

 Парни котао тип С-500 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1965. г., снага 3,27 МW фабр.бр.1749                

150.000.00 дин

15.000,00

дин

15.000,00

дин

3.

Парни котао тип с-500 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1966. г., снага 3,27 МW фабр.бр.2184            

150.000,00 дин

15.000,00

дин

15.000,00

дин

4.

Парни котао тип С-500 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1967. г., снага 3,27 МW фабр бр. 2533                 

150.000,00 дин

15.000,00

дин

15.000,00

дин

5.

Парни котао тип С-1200 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1971. г. снага 7,78 МW фабр.бр. 3725         

370.000,00 дин

37.000,00

дин

37.000,00

дин

6.

 Вреловодни котао тип С-2500 „Ђ.Ђаковић,“ произв. 1981. г., снага 16 МW, фабр.бр. 5405         

840.000,00 дин.,

84.000,00

дин

84.000,00

дин

7.

Вреловодни котао тип С-2500“Ђ.Ђаковић“, произв. 1981. г., снага  16 МW, фабр.бр. 5421  

840.000,00

дин.,

84.000,00

дин

84.000,00

дин

8.

Вреловодни котао тип С-1200 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1971. г., снага 7,78 МW, фабр.бр.3639  

370.000,00 дин

37.000,00

дин

37.000,00

дин

9.

Вреловодни котао тип С-1200 „Ђ.Ђаковић“, произв. 1969. г., снага 7,78 МW, фабр.бр.3400

370.000,00 дин

37.000,00

дин

37.000,00

дин

10.

Инв. бр. 14010, скинут електромотор, пумпа СЦПТ 100-315

1.600,00 дин

160,00

дин

160,00

дин

11.

Инв.бр.  14011, скинут електромотор, пумпа СЦПТ 100-315

1.600,00 дин.

 

160,00

дин

160,00

дин

12.

Инв.бр. 14012, ЕМ Север, тип 4К, 55 КW, пумпа СЦПТ 150-400Д

32.000,00дин

3.200,00

Дин

3.200,00

Дин

13.

Инв.бр. 14015, ЕМ Север,тип 4К,  55 КW, пумпа СЦПТ 150-400Д

32.000,00 дин.

 

3.200,00

Дин

3.200,00

Дин

14.

Инв.бр. 14013, ЕМ Север, тип ЗК 280М4, 90 КW ,пумпа СЦПТ 150-400/А

50.000,00 дин.

5.000,00

дин

5.000,00

Дин

15.

Инв. бр. 14014, ЕМ Север, тип ЗК 280М4,90 КW ,пумпа СЦПТ 150-400/А

50.000 дин

5.000,00

дин

5.000,00

дин

16.

 Инв.бр. 14016, ЕМ Север, тип ЗК 200Л4, 30 КW, пумпа СЦПТ 150-315

26.000 дин.

2.600,00

дин

2.600,00

дин

17.

Инв.бр. 14017, ЕМ Север, тип ЗК 200Л4, 30 КW,  пумпа СЦПТ 150-315

26.000 дин

2.600,00

дин

2.600,00

дин1.   

Право на учешће у поступку јавног надметања- лицитације имају сва правна и физичка лица која пре почетка лицитације изврше уплату депозита како је то наведено у табеларном прегледу.

-За физичка лица: обавезна је достава: копија личне карте/ штампани извод у колико се ради о личној карти  са чипом; број текућег рачуна, контакт телефон, назнаку опреме на коју се пријава односи, пуномоћје за заступање уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник и доказ о уплати депозита.

 

 

- За правна  лица и предузетнике :

За предузетнике: име и презиме предузетника, адреса, копија личне карте, назив радње, матични број радње, ПИБ, број текућег рачуна, извод из регистра привредних субјеката односно потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар (не старији од 30 дана), назнаку опреме на коју се пријава односи, пуномоћје за заступање уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник, доказ о уплати депозита.

За правна лица: назив и седиште правног лица, матични број правног лица, ПИБ, број текућег рачуна, извод из регистра о уписним, подацима правног лица (не старији од 30 дана), пуномоћје за заступање уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник и копија личне карте пуномоћника, назнаку опреме на коју се пријава односи , доказ о уплати депозита,

2.

Депозит се уплаћује на текући рачун ЈКП „Градска топлана“ Ниш  бр.160-7356-27 код Banca Intesa, са ознаком редног броја и назива  опреме из табеле. О извршеној уплати учесници  у поступку јавног надметања- лицитације као доказ достављају оригинал или   оверени примерак налога о уплати од 11,00 до 11,45 сати на дан  одржавања лицитације. Доказ о извршеној уплати предаје се  на адресу у Нишу ул.Благоја  Паровића бр.3 , кан. бр.12 на првом спрату, са ознаком „ за јавну лицитацију термотехничка  опреме  –за комисију“

3.

Пријава за учешће у поступку јавног надметања се подноси најкасније до 06.07.2018.године до 11,00 часова и то поштом, слањем на адресу ЈКП “Градска топлана“ Ниш ул.Благоја Паровића бр.3 1800 Ниш, или се може предати лично у просторијама ЈКП “Градска топлана“ Ниш ул.Благоја Паровића бр.3 1800 Ниш. Пријава се достава у затвореној коверти са видљивом назнаком „НЕ ОТВАРАТИ –ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ“ у поступку продаје термотехничке опреме и са основим подацима о подносиоцу.

4.

Лицитациони корак је обавезан и исти је  утврђен у табели која је саставни део позива за јавну лицитацију.

5.

Лицитација-јавно надметање ће се одржати и у случају  достављања једне исправне пријаве за учешће, уколико се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и уколико прихвати почетну цену термотехничке опреме за коју је поднео пријаву, као и лицитациони корак.

6.

Обавеза је заинтересованог понуђача да понуди почетну цену, као и лицитациони корак. Уколико заинтересовани  понуђач понуди само почетну цену без лицитационог корака, његова понуда биће неприхватиљива,  у ком случају нема право на повраћај депозита.

7.

Уколико се пре почетка јавног надметања утврди да су рачуни подносиоца пријаве у блокади, без обзира на трајање блокаде , подносилац пријаве губи право да учествује у поступку јавног надметања и уплаћени депозит ће му бити враћен.

8.

Термотехничка опрема која је  предмет продаје,  продаје се у виђеном и затеченом стању без права учесника на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика термотехничке  опреме.

9.          

Сматра се да је учесник на лицитацији пре лицитације обавио разгледање термотехничке  опреме која се продаје, тако да своје учешће базира /заснива на сопственој процени наведених основних средстава.

10.      

Термотехничка  опрема  налази се у Нишу у ул. Булевар Св.Цара Константина  бр.80-86  и може се разгледати дана од дана објављивања огласа до 05.07.2018.године у периоду од 08,00 -14,00 сати.

11.      

На дан одржавања јавног надметања, у периоду од 11,00 до 11,45 сати вршиће се регистрација учесника. Уколико подносилац пријаве не приступи регистрацији у остављеном року, сматраће се да је одустао од пријаве. Уколико подносилац пројаве не буде доказао свој идентитет или нема уредно пуномоћје, неће се дозволити његова регистрација и губи право на учешће у поступку јавног надметања. 

12.      

Са учесником лицитације који је понудио највиши излицитирани износ  биће и  закључен уговор којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе између ЈКП “Градска топлана“ Ниш и понуђача. Уговор се мора потписати најкасније у року од 3 дана од дана одржавања лицитације,  при чему се уплаћени депозит урачунава у  купопродајну цену. 

13.      

Уколико понуђач не приступи потписивању уговора у предвиђеном року сматраће се да је одустао од излицитиране опреме.

14.      

Уколико року од 15 дана од дана потписивања уговора   не исплати целокупни износ  купопродајне цене сматраће се да је уговор раскинут.

15.      

Преузимање излицитиране  термотехничке опреме  врши се искључиво након  исплате уговорене купопродајне цене у целости.

 16.      

Преузимање излицитиране  опреме/термотехничке  опреме  врши се са адресе у Нишу ул. Булевар Св.Цара Константина  бр.80-86  у року од 8 дана од дана исплате купопродајне цене.  Сви трошкови преузимања, радне снаге  и транспорта падају на терет купца. 

17.      

Лицитација ће се обавити дана 06.07.2018.године у Нишу ул.Благоја Паровића бр.3  са почетком у 12,00 сати  у пословној сали ЈКП “Градска топлана“ Ниш. Регистрација учесника врши се у времену од 11,00 до 11,45 на дан одржавања лицитације. Уколико не успе прва лицитација, друга лицитација ће се  одржати  на дан 13.07.2018.године, трећа на дан 20.07.2018.године у исто време и на истом месту, под истим условима као и прва лицитација

Лице за контакт Братислав Петровић дипл.маш.инж. тел.064/8330576 e-mail адреса bratislav.petrovic@nitoplana.rs

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ УЧЕСТВОВАО У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА –ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ЈКП“ГРАДСКА ТОПЛАНА“НИШ

 

 

1. Понуђач треба да достави дозволу за сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина

2. Понуђач треба да приложи уверење за атестиране гасне секаче  који ће бити ангажовани  на пословима демонтаже и сечења,било у својству запосленог лица код понуђача, било у својству запосленог лица  код подизвођача кога је понуђач ангажовао.

 

Комисија:

Братислав Петровић. дипл.маш.инж, Председник Комисије   

Зоран Пекас,   дипл.маш.инж. члан комисије  

Марина Стоиљковић  дипл.маш.инж. члан комисије

Ангелина Младеновић дипл.правник, члан Комисије

Владимир Митић дипл.ецц, члан Комисије

 

 

 Developed by SMDesign